E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Bài báo đăng trên tạp chí trong nước năm 2015


TT

Tên bài báo

Tác giả

Tên tạp chí

1

Văn hoá tiết kiệm nhìn từ góc độ quản trị tinh gọn

Đỗ Minh Cương

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập, số tháng 7 năm 2014. ISSN 0868-361X

2

Sức khoẻ, giấc ngủ trưa và văn hoá doanh nghiệp

Đỗ Minh Cương

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập, số tháng 8 năm 2014

3

Phát triển doanh nghiệp bền vững bằng Văn hoá xanh - sạch - đẹp

Đỗ Minh Cương

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập, số tháng 9 năm 2014

4

Đánh giá và sử dụng doanh nhân trong Doanh nghiệp nhà nước

Đỗ Minh Cương

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập, số tháng 10 năm 2014

5

Vai trò của truyền thống trong xây dựng văn hoá doanh nghiệp

Đỗ Minh Cương;
Quach Thị Ngọc Hà

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập, số tháng 11 năm 2014

6

Chăm lo tết cho người lao động và Văn hoá doanh nghiệp

Đỗ Minh Cương

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập, số tháng 1 & 2 năm 2015

7

Cuộc sống văn phòng và nơi làm việc của bạn

Đỗ Minh Cương

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập, số tháng 3 năm 2015

8

PR doanh nghiệp qua mạng xã hội

Đỗ Minh Cương

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập, số tháng 4 năm 2015

9

Tạo “sân chơi” cho đời sống tinh thần của người lao động và phát triển “vốn xã hội” của doanh nghiệp

Đỗ Minh Cương

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập, số tháng 5 năm 2015

10

Báo động nạn ô nhiễm nước thải trong các khu công nghiệp.

Trương Minh Đức

Tạp chí Kinh tế và dự báo số 2 T1/2015

11

Chất lượng dịch vụ và sựu hài lòng của khách hàng - nghiên cứu tình huống các siêu thị Big C tại Hà Nội

Nguyễn Thu Hà

Tạp chí Khoa học Thương Mại, số 69 (5/2015)

12

Đào tạo cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa – thực trạng và đề xuất giải pháp

Đặng Thị Hương

Sô 3/2015, tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, ĐHQGHN

13

Đào tạo cán bộ quản llysdoanh nghiệp nhỏ và vừa oqr một số quốc gia trên thế giới  và bài học kinh nghiệm với Việt Nam

Đặng Thị Hương

Tạp chí Ly luận và chính trị - Học viện Chính trị quốc gia TPHCM

14

Assessing customer satisfaction and service quality: A Vietnamese case, VNU

Phạm Thị Liên

Journal of Science: Economics and Business, 30(2), 2014

15

Assessing customer satisfaction and service quality: A Vietnamese case, VNU

Phạm Thị Liên

Journal of Science: Economics and Business, 30(4), 2014

16

Đặc điểm pháp lý trong điều hành quản trị ngân sách nhà nước ở Nhật bản.

Phạm Quý Long;
Nguyễn Thị Phi Nga

Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á. Số 164 (tháng 10) năm 2014

17

Rủi ro nợ và quản trị rủi ro nợ công: khảo sát từ lý luận đến thực tiễn.

Phạm Quý Long;
Nguyễn Thị Phi Nga

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. . Số 8 (435) tháng 8 năm 2014. 50%.350=175 giờ

18

Đánh giá văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt nam.

Đỗ Tiến Long

Tạp chí khoa học đại học quốc gia, Kinh doanh và Kinh tế, số 1 năm 2015

19

Giải pháp hoàn thiện chất lượng đội ngũ nhân lực của các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lưu Thị Minh Ngọc;
Nguyễn Quốc Khánh

Tạp chí khoa học và công nghệ - ĐHCNHN, tháng 6/2015

20

Đào tạo nhân lực quản lý ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay

Nguyễn Lan Phương;
Nguyễn Phương Mai;
Trần Kim Loan

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ISSN 0866-7120

21

Đào tạo nhân lực quản lý ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay

Nguyễn Phương Mai (đồng tác giả)

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ISSN 0866-7120, số 10, tháng 5/2015

22

Job motivation of communal public servants – an empirical study in Hanoi

 Nguyễn Phương Mai (đồng tác giả)

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN - Kinh tế và Kinh doanh, ISSN 0866-8612,

23

Lean Management Model in Retail Business: The Case of Supermarkets in Hanoi

Nguyễn Đăng Minh

VNU Journal of Science, Economics and Busines

24

Phát triển năng lực tổng thể của con người tại các doanh nghiệp theo tư duy của quản trị tinh gọn

Nguyễn Đăng Minh

Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam

25

Tác động của vốn tri thức đến năng lực đổi mới sáng tạo và năng suất trong tổ chức: Từ các lý thuyết hiện hành đến cách tiếp cận mới.

Nhâm Phong Tuân

Tạp chí Kinh tế & Phát triển - ĐHKTQD, 211, 2015, pp 25-36

26

Chiến lược phát triển của Trường đại học ngoài công lập: Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Đông Á –Đà Nẵng.

Nhâm Phong Tuân

Tạp chí Khoa học – ĐH Mở TPHCM, 42 (2), 2015, pp92-103

27

Tác động của vốn tri thức đến năng lực đổi mới sáng tạo và năng suất trong tổ chức: Từ các lý thuyết hiện hành đến cách tiếp cận mới.

Lê Anh Hưng;
Nhâm Phong Tuân

Tạp chí Kinh tế & Phát triển - ĐHKTQD, 211, 2015, pp 25-36

28

Chiến lược phát triển của Trường đại học ngoài công lập: Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Đông Á –ĐàNẵng.

Nhâm Phong Tuân
(Đồng tác giả)

Tạp chí Khoa học – ĐH Mở TPHCM, 42 (2), 2015, pp92-103

29

The relationship between organizational culture and innovation through Vietnamese employee’s perspective

Nhâm Phong Tuân
(Đồng tác giả)

Tạp chí khoa học đối ngoại - ĐH Ngoại Thương, 76, 2015, 70-83.

30

Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng tây Bắc: Nghiên cứu điển hình tỉnh Hà Giang

Lê Quân

Tạp chí: Kinh tế và Kinh doanh, ĐHQGHN. Tập 31, số 1, 2015

31

Nguồn nhân lực với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn

Đinh Văn Toàn

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội - Kinh tế và Kinh doanh, Số 3, 2015.

32

Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Nguyễn Ngọc Hà;
Nguyễn Viết Lộc;

Tạp chí Cộng sản, số 870 (4-2015)


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn